Moarke en mem

Soms hat ús Moar in mûs,
dan krijt se komplimintsjes.
Soms snipt ús Moar in fûgeltsje,
dan spuit ús mem raar guod.
Soms sliept Moar yn har koer,
dan mei’ we har net steure.
Mar leit se boppe op in bêd,
dan reaget mem har fuort.

Hast altyd docht Moar har gerak
bûtendoar of op ’e bak.
Mar skyt se in kear op it kleed,
dan giet it need.

Soms woe ik dat ik Moarke wie
en dat ik poezedingen die.
Mar as mem Moar
boas bûten set,
bin ik har
leaver
net.

Jurjen van der Meer

 

No comments yet