Pake’s wurkferskaffingsdyk

Hy makke lange dagen troch ’t slyk
op ‘e fyts fier fan hûs,
alle sneinen
en mar skreppe en mar wrotte,
hiele lange einen
oan dy eindeleaze wurkferskaffingsdyk.
Dóchs ha ik by ’t monumint wol lake.
“Hier is het gat gedicht”
mar fier oer de helte, pake.

Siebe Siebenga

 

No comments yet